ـ خانواده: Agavaceae

ـ نام علمی: Dracaena marginata Tricolor


این گیاه ابتدا بدون انشعاب بوده و سپس منشعب و گسترده می‌شود. دارای برگ‌های باریك و نواری شكل با نوار طولی كرمی رنگ و در حاشیه قرمزرنگ می‌باشد.ـ نیازها:

به نور كامل، كمپوست گلدانی لومی و تغذیه با كود مایع هر ماه نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر در دمای ۲۰-۱۸ درجه سانتی‌گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امكان‌پذیر است.