ـ خانواده: Acanthaceae

ـ نام علمی:Crossandra infundibuli formis


این گونه گیاه آپارتمانی به بلندی ۶۰ - ۳۰ سانتی‌متر است دارای برگ‌های بیضی تا سرنیزه‌ای شكل بوده و گل‌های نارنجی آن در شرایط مناسب از اواسط بهار تا پائیز ظاهر می‌شوند.ـ نیازها:

به مكان پرنور ولی دور از آفتاب مستقیم تابستان و خاك لومی حاوی كمپوست گلدانی نیاز دارد. جهت تأمین رطوبت زیاد برگها باید مرتباً با آب اسپری شوند. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر و تهیه قلمه ساقه در بهار امكان‌پذیر می‌باشد.