ـ خانواده: Leguminosae

ـ نام علمی: Colutea arborescens


درختچه‌ای خزا ن پذیر و سریع‌الرشد، دارای برگ‌های مركب از برگچه‌های كوچك به رنگ سبز كم رنگ و گل‌های زرد رنگ در تابستان و میوه نیام بادكنكی شكل در پائیز می‌باشد. داخل پوسته نازك میوه مخلوطی از گاز كربنیك، اكسیژن و ازت جمع می‌گردد.ـ نیازها:

مكان آفتابی، در هر خاكی به جز خاك‌های غرقابی به خوبی رشد می‌كند، حداقل دمای مورد تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه چوب نرم در تابستان یا كاشت بذر در فصل پائیز.