ـ خانواده: Verbenaaceae

ـ نام علمی: Clerodendrom thomsoniae


زمان گل‌دهی آن اواخر بهار تا اواخر تابستان است.ـ نیازها:

مکان آفتاب‌گیر و گرم، اواسط پائیز تا اوایل زمستان نیاز به یک دوره استراحت در دمای ۱۶ - ۱۳ داشته و نیازی به آبیاری ندارد، بعد از این دوره برگ‌های گیاه می‌ریزند، بهمن ماه شاخه‌ها را تا نصف طول آنها هرس کرده، خاک گلدان را عوض کنید و حرارت را به ۲۰ درجه سانتی‌گراد برسانید. در فصل گرما هر روز شاخ و برگ‌ها را با آب مقطر اسپری کرده و بشوئید، خاک گلدان را همیشه مرطوب نگهدارید و در هر دو هفته یک‌بار از کود محلول با غلظت ۳ گرم در لیتر استفاده کنید.


ـ ازدیاد:

از طریق قلمه سبز به طول ۱۲ - ۸ سانتی‌متر از شاخه‌های جانبی در اواسط تا اواخر بهار امکان‌پذیر است.