ـ خانواده: Campanulaceae

ـ نام علمی: Campanula Lactiflora


گیاه دائمی با برگ‌های كشیده كه گل‌های زنگوله‌ای شكل آبی، بنفش، صورتی یا سفید آن مجتمع در خوشه‌های هرمی شكل در فصل تابستان ظاهر می‌شوند. حداكثر بلندی ۱۲۰۰ و گستردگی آن به ۶۰ سانتی‌متر می‌رسد.ـ نیازها:

مكان آفتابی یا نیمه سایه، خاك نسبتاً غنی از مواد آلی، مرطوب و دارای زهكشی خوب، در مكان‌های بادخیز نیاز به قیم دارد. اگر درست پس از گلدهی گیاه سرزنی شود ممكن است مجدداً در فصل پائیز تولید گل نماید. حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۵- درجه سانتی‌گراد است.


ـ ازدیاد:

از طریق كاشت بذر یا تقسیم گیاه در بهار یا پائیز و یا توسط قلمه چوب نرم در بهار یا تابستان امكان‌پذیر است.