ـ خانواده: Liliaceae

ـ نام علمی: Aspidistra elatior


این گیاه آپارتمانی به بلندی ۶۰ و گستردگی ۴۵ سانتی‌متر رشد می‌كند. گاهی گل‌های كرم، ارغوانی غیرقابل توجه روی ساقه‌های نزدیك سطح زمین تولید می‌كند.ـ نیازها:

مكانی روشن دور از تابش مستقیم آ فتاب (كنار پنجره‌های شمالی و شرقی) نور آفتاب برگ‌ها را می‌سوزاند، حداقل دمای موردنیاز در زمستان ۷ درجه سانتی‌گراد است. نیاز به مراقبت كمی دارد، آبیاری متوسط (خاك همیشه نسبتاً مرطوب)، در بهار و تابستان ماهی یك بار كود مایع با غلظت ۲ گرم در لیتر، مخلوط خاك معمول گلدانی، درصورت نیاز می‌توان هر دو یا سه سال یك بار اول بهار گلدان آن را تعویض نمود.


ـ ازدیاد:

از طریق تقسیم بوته در بهار در زمان تعویض گلدان امكان‌پذیر است.