اوستا و کلیهٔ کتب دینی پهلوی و داستان ملی و مورخین قدیم ابداً شکی نماند که ایرانیان و تورانیان هر دو از یک نژاد بوده‌اند. بنا به سنت بسیار کهن ایرانیان و تورانیان هردو از یک دودمانند، و سلسله نسب پادشاهی توران به فریدون پیشدادی پیوسته است، جز اینکه ایرانیان زودتر شهرنشین و دارای تمدن شدند و تورانیان به همان وضع بیابان‌نوردی و چادرنشینی خود باقی ماندند. و نیز از داستان ملی ما چنین بر می‌آید که تورانیان و ایرانیان پیش از ظهور زرتشت دارای یک دیم بوده‌اند و جنگ ارجاسب‌شاه تورانی با ایرانیان از این رو بوده که کی گشتاسب از آئین کهن روی‌ گردانیده بدین نو درآمده بود و ایرانیان به سبب روی کردن به تمدن برزیگری و شهرنشینی به جاه و جلال خود افزوده محسود تورانیان شده بودند...

فایل(های) الحاقی

ایرانیان و تورانیان iraniyan va toraniyan.pdf 37 KB application/pdf