اُهنری داستان کوتاه نویس آمریکائی، استاد پایان‌های شگفت‌انگیز و صورتگر زندگی قشر مردم متوسط نیویورک است.<br /> اغلب داستان‌هایش با طرحی پیچیده سر از فضاهای تصادفی و طنزامیز در‌می‌آورند. گرچه چندی از منتقدان علاقه‌ٔ زیادی به کارهایش نشان ندادند ولی تودهٔ مردم عاشق داستان‌هایش هستند. او خود در جائی دربارهٔ نویسنده‌ای گفته است: ”او کارش نوشتن داستان‌های عاشقانه است. کاری که هیچ وقت توی بندش نبوده‌ام، همیشه عقیده‌ام بر این بود که عقاید و نظریات مشهور به درد سوژهٔ داستان نمی‌خورد ولی مسائل خصوصی یک غریبه یا گل‌فروش سوژه‌های دندان گیراتری دارند“...

فایل(های) الحاقی

زندگی و آثار اُهنری o henri.pdf 52 KB application/pdf