سرکوبی انقلاب سال‌های ۱۹۰۵-۱۹۱۱ ایران زمین را برای اسارت و بردگی بیشتر ایران و تقویت مواضع اقتصادی و سیاسی انگلستان و روسیهٔ تزاری در کشور آماده ساخت. در آستانهٔ جنگ اول جهانی ایران تقریباً به مستعمرهٔ کامل انگلستان و روسیهٔ تزاری مبدل گشت و فقط به طور رسمی یک دولت مستقل و غیروابسته به‌شمار می‌رفت. متفکر روسیه در اثر خو موسوم به ”امپریالیسم بالاتری مرحلهٔ سرمایه‌داری“ ایران، چین و ترکیه را ممالک نیمه مستعمره نامید در ضمن نشان داد که نخستین کشور از ممالک نام‌برده تقریباً به‌طور کلی مستعمره گشته و دو کشور دیگر به چنین سرنوشتی دچار خواهند شد...

فایل(های) الحاقی

ایران در دورهٔ جنگ جهانی اول iran dar doreye jange jahani aval.pdf 293 KB application/pdf