۱۷۷۰ ”گئورگ هگل“ فیلسوف بزرگ آلمانی در چنین روزی پا به عرصهٔ هستی نهاد. او که تحصیلات مقدماتیش را در یک مدرسهٔ علوم دینی کلیسای پروتستان گذرانده بود در عالم فلسفه شیفتهٔ آثار ”اسپینوزا“، ”کانت“ و ”روسو“ شد و به شدت از اتفاق انقلاب فرانسه تأثیر پذیرفت.<br /> بسیاری اندیشهٔ هگل را نقطهٔ اوج جنبش فلسفی ایده‌آل گرائی آلمان در قرن ۱۹ می‌دانند که تأثیر ژرفی بر مطالب فلسفی آتی خود مانند اگزیستانسیالیسم و ماتریالیسم تاریخی ”کارل مارکس“ بر جای گذارد...

فایل(های) الحاقی

گئورگ هگل georg hegel.pdf 56 KB application/pdf