یکی از اصول مسلم و اساسی در آئین اسلام، حرمت و کرامت انسان است، جان انسان، عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی، همه حرمت دارند و باید این حرمت حفظ شود، اینکه این حریم چگونه باید باس داشته باشد و دز صورت شکسته شدن چگونه باید با آن برخورد کرد بخش وسیعی از معارف دینی را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین مسئله در این میان جان آدمی است، چرا که بقیه تابع و وابسته به آن است. از همین روست که قرآن کریم با تعبیری نورانی و جاودانی بر حرمت جان آدمیان جدا از همهٔ امتیازات عرضی، تأکید می‌کند...

فایل(های) الحاقی

برابری قصاص feghh va zendegi - barabariye ghesas.pdf 229 KB application/pdf