یکی از اصول و قواعدی که همواره باید در اجتهاد و استنباط احکام شرعی مد نظر فقیه قرار گیرد، نگاه جامع به منابع دینی و نصوص قرآن و سنت است. تقسیم‌بندی‌های صورت گرفته در منابع، به‌ویژه منابع حدیثی، بسا اوقات سبب لغزش شده و فقیه را از ملاحظه سایر ابواب و ادله و عمومات باز می‌دارد، و گاه این مسئله به گونه‌ای دیگر رخ می‌دهد که فقیه به روایت‌هایی که صبغه اخلاقی دارند، توجه نمی‌کند، با این توجیه که حوزه فقه و اخلاق متمایز است.<br /> آنچه در این دفتر بارز و برجسته است، استفاده از این اصل و قاعده است، یعنی تلاش شده به تمامی ادله و نصوص مراجعه گردد و روایت‌هایی که صبغه اخلاقی دارند و می‌توان از آنها نگاه شارع را به دست آورد، مورد ملاحظه قرار گیرد.<br /> ولایت و سرپرستی فرزندانی که به سن تکلیف و قانونی نرسیده‌اند، از آن پدر است . اگر پدر از دنیا رود، آیا این ولایت و سرپرستی به مادر منتقل می‌شود و یا کسانی دیگر جانشین پدر در سرپرستی فرزندان خردسال می شوند؟<br /> مشهور فقهیان بر این رأی توافق دارند که این حق ولایت و سرپرستی، پس از فوت پدر، از آنِ جد پدری است و اگر جد پدری نیز زنده نباشد، ولایت و سرپرستی فرزندان به مادر نمی‌رسد...

فایل(های) الحاقی

قیمومیت مادر feghh va zendegi - gheimomiyate madar.pdf 177 KB application/pdf