تجربهٔ دینی<br /> آنچه می‌خوانید پاسخ‌های مصطفی ملکیان به این نظرخواهی است، ملکیان مفهوم اصطلاح ”تجربهٔ دینی“ را به سه معنا (شناخت حضوری خدا، پدیده‌های روانی ـ معنوی و دخالت خدا در حوادث خارق‌ عادت) تفکیک می‌کند و ربط و نسبت آن را با دین تاریخی، دین شخصی و ایمان بررسی می‌کند. ملکیان ”علم‌زدگی“ را بزرگترین مانع وقوع تجربهٔ دینی می‌داند. از نظر او حجیت معرفت‌شناختی تجربهٔ دینی بر نظرگاهی که در باب مسئلهٔ توجیه معرفتی داریم، توقف تام دارد...

فایل(های) الحاقی

دفاع عقلانی از دین، تجربهٔ دینی defae aghlani az din - tajrobeye dini.pdf 178 KB application/pdf