پورورش اسپ (Pourush-Aspa) پدر زرتشت (Zara-Thushtra) ویشت اسپ (Visht-Aspa) پادشاه و جام اسپ (Jam-Aspa) وزیر دانشمند او. به این نام‌های در هم آمیخته نگاه کنید همانگونه که می‌بینیم هر یک از این نام‌ها از دو بخش ساخته شده. هر بخش از آن چم خود را دارد و زمانی‌که با هم پیوسته شوند نام کسی را می‌سازد. هر بخش از این نام‌های به هم پیوسته یا دو بخشی یک نام جداگانه نیستند و نیز هیچ‌گاه جای دو بخش آنها جا‌به‌جا نشده است ...

فایل(های) الحاقی

”مزدا“ و ”اهورا“ آرش آن در گاتاها چیست؟ mazda va ahora - arashe an dar gatha chist.pdf 80 KB application/pdf