نوشتهٔ زیر می‌کوشد بنمایاند که مشکلِ اصلیِ روشنفکرانِ دینی در این است که می‌خواهند هم بنیادگرا باشند و هم متجدد، و این نمی‌شود . کار از راه درگیری با نوشته‌ای از آقای دکتر عبدالکریم سروش پیش برده می‌شود که بنیانگر پایهٔ اصلی اندیشهٔ ایشان و هم‌فکرانشان است . این اندیشهٔ پایه‌ای تفکیک میان ذاتی و عَرَضی در دین با هدفِ جدا کردن دین از تاریخِ آن است . نوشته ذاتی و عرضی در ادیان نام دارد . سروش خود برنهشت‌های مقاله را این چنین فشرده کرده و در آغاز آن آورده است:<br /> ”این مقاله ابتدا عَرَضی (صورت) و ذاتی (مضمون) معنا و تعریف شده‌اند و سپس شئون و تعلیمات دین به دو دستهٔ شئون و تعلیمات ذاتی و عرضی تقسیم شده‌اند. عرضی ها آنها هستند که می‌توانستند به گونه‌ای دیگر باشند، برخلاف ذاتی ها...

فایل(های) الحاقی

ذات یک پندار (انتقاد از ذات باوری اصلاح‌طلبان دینی در نمونهٔ سروش) enteghad az zat bavariye eslahtalabane dini.pdf 224 KB application/pdf