بزرگوار زرتوشتره اسپیتامه می‌باشد که زرتوشتره خلاصه شده و به صورت زرتشت درآمده و اسپیتامه به معنی سفید و از نژاد سفید است که لقب ایشان است و دو معنی دارنده شتر زرد یا پیر و ستاره طلایی یا زرین برای کلمه زرتشت آورده‌اند.<br /> پیامبر اندیشمند ما اشوزرتشت نام دارد. اشو کلمه پیشوند و به معنای پاک است. نام آن <br /> اشوزرتشت از خاندان سپیتمان (سپیتمه یا سپیتامه) بوده نام پدرش پوروشسب فرزند هیچتسب نام مادرش دوغدو فرزند فراهیم روا می‌باشد و سومین پسر از پنج پسر یوروشسب است...

فایل(های) الحاقی

آئین زرتشت aeine zartosht.pdf 1,027 KB application/pdf