۱. مشیت الهی برای رستگاری و شش هزار سال غرامت به پایان رسیده است، و عهد &quot;آدم چهارم&quot; آغاز گردیده است. تا سال گذشته، از طریق گسترش جهان شمول برکت راستین، نسب خونی شیطان بطور کامل ریشه کن شد...<br /> ۲. تکمیل پادشاهی بهشتی، از اتحاد روح و جسم، متمرکز بر عشق راستین آغاز می‌شود. به‌همین دلیل بدون غلبه بر جسم، بهشت وجود ندارد. هیچ‌کسی نمی‌تواند بدون اتحاد بین روح و جسمش وارد بهشت شود. شما این موضوع را در زندگی روزانه خود تا چه اندازه احساس می‌کنید؟...<br /> 3. تنها راه اتحاد روح و جسم راه عشق راستین است...<br /> 4. در حوزه &quot;آدم چهارم&quot; به ایمان نیازی نیست...

فایل(های) الحاقی

هفده نکته از سخنان پدر مون در روز خدای راستین 17 points ....doc 32 KB application/msword