می‌شود آیا از ”علی‌اکبر دهخدا“ گفت ولی یاد دخو نیفتاد؟ همو که با ”چرند و پرند“ خود زبان زندهٔ مردم را وارد ادبیات معاصر ایران کرد. صاحب قلمی که اگرچه آن چند ده شعری که سرود به سبک کلاسیک بود ولی هنوز هم علم‌دار نگاشتن نثری است که بعدها سبک و سیاق نوشتن همهٔ نویسندگان پیشرو و معاصر ایران شد....

فایل(های) الحاقی

علی اکبر دهخدا dehkhoda.pdf 185 KB application/pdf