خط چهر ۀ مکتوب زبان است و همان گونه که زبان از مجموعۀ اصول و قواعدی به نام ”دستور زبان“ پیروی می‌کند، خط نیز باید پیرو اصول و ضوابطی باشد که مجموع آن اصول و ضوابط را ”دستور خط“ نامیده‌ایم.<br /> ما خطّ فارسی، به موجب اصل پانزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، خطّ رسمی کشور ماست و کلّیهٔ اسناد رسمی و مکاتبات و کتاب‌های درسی باید به این خط نوشته شود و طبعاً چنین خطّی باید قواعد و ضوابطی معلوم و مدوّن داشته باشد تا همگان، با رعایت آنها، هویّت خط را تثبیت کنند و محفوظ دارند...

فایل(های) الحاقی

دستور خط فارسی Dastoor-e khate farsi.rar 328 KB application/x-rar-compressed