در بستم دسامبر جمهوری مشروطهٔ دو رو، تنها یک چهره‌اش را نشان داد چهرهٔ مجری یا نیم‌رخ سطحی و مبهم لوئی بناپارت و در بیست‌وهشتم مه چهرهٔ دیگرش را چهرهٔ مقننه پوشیده از عوامل زخمی که بی‌بند و باری‌های بی‌حساب تجدید سلطنت ژوئیه از خود به‌جای گذارده بود.<br /> جمهوری مشروطه با مجلس ملی مقننه کامل شد، یعنی شکل دولتی جمهوری‌ای که در آن تسلط طبقهٔ بورژا تثبیت گشته بود. یعنی تسلط جمعی دو فراکسیون بزرگ سلطنت‌طلب که بورژوازی فرانسه را تشکیل می‌دادند.

فایل(های) الحاقی

feranca.pdf 180 KB application/pdf