ستم ملی در ازای تاریخ<br /> مراد هوادارن اندیشهٔ ستم ملی فارس‌ها از سوی ملت مفروض فارس این است که گروهی از مردمان با تاریخ و فرهنگی مشترک و متفاوت از دیگر ساکنان فلات ایران و برخاسته از سرزمین فارس دولت‌ها و امیرنشین‌های خویش را ایجاد کرده و با ستم فرهنگی، اقتصادی و زبانی و نظامی، روزگار را بر ملت‌ها و اقوام غیرفارس سیاه کرده‌اند. نظریه‌پردازان ستم ملی در اشاره به پیشینه تاریخی ملت فارس گاه به پارت‌ها رجوع می‌کنند و گاه ایشان را پرسین یا پارسی می‌خوانند پارت‌ها یا پارتیان ساکنان آریائی تبار سرزمین تاریخی خراسان بودند که از جنوب دریاچه آرال به فلات ایران کوچیدند. فارس برگرفته از واژهٔ عربی پارس یا پارسه است ... .

فایل(های) الحاقی

بغرنج قومی و ملی در ایران ـ از افسانه تا واقعیت Amini_1.pdf 173 KB application/pdf
آمیزش پراکندگی و ستیز قومی و ایلی در ایران Amini_2.pdf 210 KB application/pdf
دیوان‌سالاری و فرمانروائی در ایران Amini_3.pdf 167 KB application/pdf
جایگاه مذهب شیعه در تشکیل دولت ملی Amini-4.pdf 206 KB application/pdf