به‌نظر می‌رسد که ذات‌باوری ذاتی اصلاح‌طلبی دینی باشد. این ایستار دست‌کم ساده‌ترین راه ممکن برای باوراندن این پنداشت است که می‌توان هم اصلاح‌طلب بود و هم به نوعی بنیادگرا. با توسل به آن می‌توان به مدعیان هم‌کیش گفت که هدف رویکرد به هستهٔ ناب دین است و به کسانی که بیرون از کیش یا بریده از آنند گوشزد کرد که مبادا واقعیت آئین را پایهٔ داوری دربارهٔ آن بگذارند، چون آنچه می‌بینند عرضی و عارضی است و ذات دین جز این است.<br /> ذات و عرض تا جائی مفهوم‌هائی روشن و توجیه‌شدنی هستند که پدیدهٔ موضوع بررسی چنان مرزهای روشنی داشته و زمانی چنان در خلوص خود رخ نموده و شناخته شده باشد که بتوان هر آن گفت چه میزان خودش است و چه میزان متأثر از محیط و چیزهای دیگر... .

فایل(های) الحاقی

ذات یک پندار (انتقاد از ذات‌باوری اصلاح‌طلبان دینی در نمونه سروش) soroush.pdf 267 KB application/pdf