نامهٔ ”تانیا سوخوتین تولستوی“ به رومن رولان <br /> ۲۰ اکتبر ۱۹۱۱<br /> آقای عزیز:<br /> کتاب زندگی تولستوی شما را خواندم باید بگویم که آن را اثری دیدم پرارج و در زمینهٔ خود بی‌مانند. والاترین تمجیدی که می‌توانم از آن کنم این است که بگویم، به یقین پدرم نه تنها از درک گسترده و فهم درخشان آثارش بلکه هستی و وجودش عمیقاً شاد شده است. چه بسا با خواندن کتاب شما گریستم. از اینکه مردی گوشه‌گیر سردوگرم چشیده، والانژاد، مهذب، با سرشتی متفاوت با آنچه که پدرم داشته است توانسته باشد اینچنین به نیکی او را دریابد، وجودم را از شادی و سپاسگزاری و رقت سرشار می‌سازد. نکته‌ەای شما بسیار به‌جا برگزیده شده‌اند، افسوس می‌خورم که در بیان احساس خود به زبان فرانسه بسیار ناتوانم و قادر نیستم آنچه را که در دل دارم بر زبان آورم... .

فایل(های) الحاقی

زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-1.pdf 670 KB application/pdf
زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-2.pdf 623 KB application/pdf
زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-3.pdf 583 KB application/pdf
زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-4.pdf 643 KB application/pdf
زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-5.pdf 610 KB application/pdf
زندگینامهٔ تولستوی tolstoi-6.pdf 586 KB application/pdf