انسان می‌تواند از روی اجتهاد یا تقلید به احکام دین عمل کند.<br /> ”اجتهاد“ سعی و تلاش فراوان است و در راه استخراج احکام دین از منابع آن که مهم‌ترین آنها قرآن و احادیث معصومان است بعد از آموختن علومی که انسان را کمک می‌کند تا بتواند احکام را از منابع آن استخراج کند، به کسی که دارای چنین توانائی علمی‌ای باشد ”مجتهد“ می‌گویند.<br /> ”تقلید“ به معنای پیروی و دنباله‌روی است و در اینجا به معنای پیروی از مجتهد می‌باشد یعنی انسان کارهای خود را مطابق با فرمان مجتهد انجام دهد... .

فایل(های) الحاقی

احکام نوجوانان ahkam-nojavanan.pdf 646 KB application/pdf