یکی از اصول مسلم و اساسی در آئین اسلام، حرمت و کرامت انسان است. جان انسان، عرض و آبرو، مال و ثروت، عقیده و رأی همه حرمت دارند و باید این حریم و حرمت حفظ شود. این که این حریم چگونه باید پاس داشته شود و در صورت شکسته شدن چگونه باید با آن برخورد شود بخش وسیعی از معارف دینی را تشکیل می‌دهد. مهم‌ترین مسئله در این میان جان آدمی است چراکه بقیه تابع و وابسته به آن است از همین روست که قرآن کریم با تعبیری نورانی و جاودانی بر حرمت جان آدمیان، جدا از همهٔ امتیازات عرضی تأکید می‌ورزد چنان حرمتی که در هیچ مکتب حقوقی یافت نمی‌شود:<br /> ”از این روی بر فرزندان اسرائیل مقرر داشتیم که هر کس کسی را جز به قصاص قتل، یا کیفر فسادی بر روی زمین بکشد چنان است که گوئی همه مردم را کشته باشد، و هر کس کسی را زنده بدارد چنان است که گوئی تمام مردم را زنده داشته است... “

فایل(های) الحاقی

برابری قصاص ghesas.pdf 664 KB application/pdf