”خداوند را عبادت کن گوئی که تو او را می‌بینی، و اگر نمی‌توانی او را ببینی پس او تو را می‌بیند“ که در هر صورت در محضر اوئی.<br /> بر همین مبنا ”نماز“ بزرگترین و پایدارترین استوانهٔ دین بوده، و تارک آن همچون مشرکان و تکذیب‌کنندگان جهان آخرت به شمار آمده است... .

فایل(های) الحاقی

نگرشی جدید بر نماز و روزهٔ مسافران mosaferan.pdf 2,224 KB application/pdf