زمان حال استمراری: کاری که در زمان حال به‌صورت استمرار انجام می‌شود.<br /> طرز ساخت: در زبان فارسی اگر به حاضر ساده علامت دارم ـ داری ـ دارد ـ داریم ـ دارید ـ دارند و یا علامت ”در حال“ اضافه کنیم حاضر استمراری به‌دست می‌آید. در انگلیسی اگر بیاییم به حاضر ساده علامت be + ing اضافه کنیم به ما حال استمراری می‌دهد.<br /> آیندهٔ کامل استمراری: زمان آیندهٔ کامل استمراری دلالت بر انجام عملی می‌کند که از یک زمان شروع شده و تا آینده به‌طور استمرار انجام گیرد.<br /> طرز ساخت: در زبان فارسی اگر (تا + قید زمان آینده) را به همراه (طول مدت زمان + است) را به جملات زمان حال استمراری اضافه کنیم زمان آیندهٔ کامل استمراری به‌دست می‌آید. در زبان انگلیسی برای ساختن زمان آینده کامل استمراری باید از فرمول زیر استفاده کرد: <br /> قید زمان آینده + by + طول مدت زمان + Subject + will have been + verb + ing + for

فایل(های) الحاقی

زمان حال استمراری english 1.pdf 352 KB application/pdf
آیندهٔ کامل استمراری english2.pdf 385 KB application/pdf