نیک‌مردی که پیش ما ارجمند است چند شب پیش کتابی به من داد و چنین گفت: ”این دربارهٔ حافظ است من دلم می‌خواهد شما آن را بخوانید...“ من دانستم او دلبستگی به حافظ دارد و چون کتاب دربارهٔ حافظ و شعرهای اوست و ستایش‌هائی از او رفته می‌خواهد من بخوانم. آن را گرفتم و وعده دادم بخوانم و چون وعدهٔ خود را به‌کار بسته و آن را خوانده‌ام اینک می‌خواهم به یک رشته گفتارهائی در آن زمینه بپردازم، و این رشته گفتارها را با آن نیک‌مرد ارجمند به ارمغان می‌سازم...

فایل(های) الحاقی

حافظ چه می‌گوید؟ hafez.pdf 195 KB application/pdf