حافظ، حافظهٔ ماست. گاه می‌توان به حافظ پرداخت، و گاه نمی‌توان پرداخت! و مجموعهٔ حاضر محصول این گرایش بی‌اختیار است. نه اینکه در سکر و بیخودی نوشته شده باشد بلکه در صحو به نگارش درآمده و از سهو هم خالی نیست.<br /> در میان تحقیقات ادبی عصر جدید، شاخهٔ حافظ‌شناسی اگر خود درخت تناوری نشده باشد نهالی ریشه‌دار و بارآور است. سیری در تحقیقات حافظ‌ پژوهی کردیم و ”رونق بازار حافظ‌شناسی“ به شیفتهٔ حافظ جرأت می‌بخشد که هر قلم‌اندازی را جمع و تدوین و طبع و نشر کند:<br /> چون صوفیان به حالت رقصند مقتدا<br /> ما نیز هم به شعبده دستی برآوردیم... .

فایل(های) الحاقی

چهارده روایت 14ravayat.pdf 542 KB application/pdf