حجهٔ‌الاسلام، امام زین‌العابدین، ابوحامد محمدبن، محمدبن، محمدبن احمد طوسی غزالی، فقیه شافعی، از خانواده ایرانی از مردم ”طابوان“ طوس در سال ۴۵۰ هجری قمری، اواخر عهد طغرل سلجوقی متولد گردید. پدرش مردی عادی اما درویش متعبد و صالح بود و از اینکه از سواد محروم است همیشه متأثر بوده بدین منظور به هنگام مرگش دو فرزند خود محمد و احمد را به یکی از دوستان صافی‌ضمیر و صوفی مشربش به نام ابوحامد احمدبن محمد راذکانی سپرد و درباره تعلیم و تربیت آن دو سفارش کرد... . غزالی با هوش سرشار و فهم طبیعی که داشت در مدت کمی کتب مقدماتی را فرا گرفت... .

فایل(های) الحاقی

اعترافات غزالی ghazali.pdf 3,083 KB application/pdf