هنگامی که اعضای یک جامعه شناخت درستی از یک بیماری ندارند، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار شوند که رهائی از آنها به آسانی امکان‌پذیر نیست و این خود زمینه‌ساز شکل‌گیری ترسی موهوم و ناشناخته خواهد بود که روح و جسم آنها را آزار خواهد داد. ایدز نیز در بسیاری از جوامع به چنین سرنوشتی گرفتار شده است، عارضه‌ای ناخواسته که بر سر هر کسی سایه اندازد سبب می‌شود که دیگران نیز از سایهٔ آن فرد بهراسند و از او دوری بجویند. جدائی و طرد انسان در جامعه سبب می‌شود که آدمی به مرور در خود احساس بی‌ارزشی کرده و با از دست دادن عزت نفس نهال بی‌تفاوتی در او روئیده شده و در چنین مرحله‌ای، شرایط برای زندگی جمعی روز به روز سخت‌تر می‌شود... .

فایل(های) الحاقی

آشنائی با بیماری ایدز hiv.pdf 435 KB application/pdf