جناب سید نورالدّین شاه نعمت‌الله بن سید عبدالله که آبا و اجدادش همه صاحب مقامات عالیه و اهل مکاشفه و ریاضت و کرامات بوده‌اند در تاریخ تصوف و فرهنگ و ادب ایران دارای مرتیت و مقامی بس رفیع است. جناب شاه بنا به قولی در پنج‌شنبه بیست‌ودوم رجب سال ۷۳۰ و به قولی دیگر در روز دوشنبه چهاردهم ربیع‌الوّل ۷۳۱ در شهر حلب متولد گردیده.

رندیم و دگر مستیم تا باد چنین بادا
توبه همه بشکستیم تا باد چنین بادا

چون قطره از این دریا دیروز جدا بودیم
امروز بپیوستیم تا باد چنین بادا

عقل از سر نادانی دردسر ما می‌داد
عشق آمد و وارستیم تا باد چنین بادا

فایل(های) الحاقی

گزیدهٔ اشعار شاه نعمت‌الله ولی shahvali.pdf 633 KB application/pdf