نارسائی مزمن کلیه یکی از جدی‌ترین عوارض در بیماران مبتلا به صدمات نخاعی می‌باشد. علاوه بر اثرات مخرب بیماری‌هائی چون فشار خون و دیابت، در این بیماران به‌علت عوارض نوروژنیک مثانه، فاکتورهای دیگری نیز در کارکرد مثانه تأثیر منفی دارد. بنابراین تشخیص، درمان و پیشگیری از نارسائی مزمن کلیه در این بیماران از اهمیت به‌سزائی برخوردار است و مباحثی همچون اپیدمیولوژی، اتیولوژی، پاتوژنز، تشخیص، درمان و پیشگیری از نارسائی مزمن کلیه در این بیماران باید به‌صورت جداگانه بررسی شود... .

فایل(های) الحاقی

بیماری مزمن کلیه در بیماران مبتلا به آسیب نخاعی renopathy.pdf 371 KB application/pdf