در تشریح خصایص هر اجتماعی، خواه قدیم یا جدید، توجه به دو عنصر مهمی که وابستگی نسبتاً نزدیک به هم دارند حائز اهمیت فراوان است: یکی سیستم اقتصادی است و دیگری سیستم خانواده. امروزه دو مکتب فکری مهم و معتبر هست، یکی مکتب مارکس و دیگری مکتب فروید، که اولی همه چیز را ناشی از اقتصاد و دومی همه چیز را منبعث از خانواده و امور جنسی می‌داند. من به شخصه هواخواه هیچ‌یک از این دو مکاتب نیستم، زیرا وابستگی متقابل وضع اقتضادی و مسئلهٔ جنسی به‌نظر من و از نظر روابط علّی، مبین تفوق یکی بر دیگری نیست، منباب مثال؛ شک نیست انقلاب صنعتی تأثیر عمیقی بر اخلاق جنسی داشته و خواهد داشت، ولی از طرف دیگر تقوای جنسی ”پورتین“ها از نظر روانی به‌عنوان یکی از علل انقلاب صنعتی لازم بود. من خود به شخصه مایل نیستم تفوق یا افضلیتی برای عامل اقتصادی و یا جنسی قائل شوم، در حقیقت امر این دو را نمی‌توان از هم تفکیک کرد.

فایل(های) الحاقی

زناشوئی و اخلاق zanashooi va akhlagh.pdf 5,218 KB application/pdf