آیا موجودات هوشمند دیگری در پهنه کیهان وجود دارند؟
آیا ما مردم قرن بیستم تنها موجودات باهوش جهان هستی نیستیم؟
این موضوع محرز است؟
و چون تاکنون آدمک‌هائی که از سایر کرات به زمین آمده باشند و در موزه‌ها در معرض دید ما قرار گرفته باشند وجود نداشته، بنابراین پاسخ این سئوال اینست که ما تنها موجودات باهوش جهان هستی می‌باشیم و مادامی‌که این پاسخ با مشهودات ما منافات ندارد صحیح و منطقی به‌نظر می‌رسد!
ولی به‌دنبال این پاسخ و با توجه به کاوش‌های علمی اخیر و نتیجه بررسی‌های مجدد روی آثاری که از دوران ماقبل تاریخ بر روی زمین مانده است در برابر سیلی از پرسش‌های گوناگون قرار خواهیم گرفت. در شب‌های صاف چنانکه ستاره‌شناسان می‌گویند چشم مجرد (بدون استفاده از تلسکوپ می‌تواند ۴۵۰۰ ستاره را رؤیت کند و با تلسکوپ‌های معمولی این رقم به دو میلیون ستاره می‌رسد و تلسکوپ‌های مدرن قادرند روشنائی ستارگانی را (لکه‌های کوچک در راه شیری ـ راه مکه) که فاصله آنها از ما هزارها میلیون کیلومتر می‌باشد در میدان دید ما قرار دهند و در مقایسه با ابعاد جهان هستی، فقط به ما جزء ناچیزی از خوشه کوچکی از اقیانوس عظیم ستاره‌ها که آن را راه شیری یا راه مکه (Miky way) می‌نماند می‌باشد.

فایل(های) الحاقی

ارابه خدایان arabeh khodayan1.zip 320 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan2.zip 471 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan3.zip 455 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan4.zip 468 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan5.zip 464 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan6.zip 401 KB application/x-zip-compressed
ارابه خدایان arabeh khodayan7.zip 65 KB application/x-zip-compressed