همهٔ پیامبران الهی که از ظرف خدای متعال در میان بشر مبعوث شده‌اند برای دو هدف اساسی بوده است یکی از این دو هدف برقراری ارتباط صحیح میان بنده و خالق خودش، میان بنده و خداست و به تعبیر دیگر منع بشر از پرستش هر موجودی غیر از خالق خودش که در کلمهٔ طیبه ”لاالا الاالله“ خلاصه می‌شود. هدف دوم که برای بعثت پیامبران از طرف خداوند متعال هست، برقراری روابط حسنه و صالحه میان افراد بشر، بعضی با بعضی دیگر، بر اساس عدالت و صلح و صفا و تعاون و احسان و عاطفه و خدمت به یکدیگر است... .

فایل(های) الحاقی

بعثت پیامبران الهی برای دو هدف اساسی 9-1.pdf 60 KB application/pdf
بعثت پیامبران الهی برای دو هدف اساسی 9-2.pdf 63 KB application/pdf
بعثت پیامبران الهی برای دو هدف اساسی 9-3.pdf 70 KB application/pdf
بعثت پیامبران الهی برای دو هدف اساسی 9-4.pdf 45 KB application/pdf
بعثت پیامبران الهی برای دو هدف اساسی 9-5.pdf 24 KB application/pdf