خرد هرکجا گنجی آرد پدید<br /> ز نام خدا سازد آن را کلید<br /> خدای خردبخش بخرد نواز<br /> همان ناخردمند را چاره‌ساز<br /> رهائی‌ده بستگان سخن<br /> تواناکن ناتوانان کن<br /> نهان آشکارا درون و برون<br /> خرد را به درگاه او رهنمون

فایل(های) الحاقی

خردنامه ـ اقبال‌نامه kherad nameh.pdf 2,548 KB application/pdf