آزمایش ١<br /> عنوان: آزمایش مولد تحریک مستقل (بارداری و بی‌باری)<br /> آزمایش بی‌باری مولد با تحریک مستقل: <br /> مشخصه بی‌باری ماشین که همان مشخصه اشباع مغناطیسی است نشان‌دهنده نیروی الکتروموتوری برحسب جریان مغناطیسی‌کننده می‌باشد.<br /> هرگاه از ماشین باری گرفته نشود ولتاژ ترمینال برابر ولتاژ داخل E خواهد بود و مشخصه بی‌باری تمامی ماشین‌ها با فاصله هوائی تقریباً مثل هم می‌باشد و E را به‌صورت یک خط شیب‌دار نشان می‌دهد و به‌تدریج با اضافه شدن جریان مغناطیسی از شیب منحنی کاسته می‌شود.<br /> مهمترین آزمایش بی‌باری مولدهای DC بی‌باری تحریک مستقل می‌باشد چون از برای به‌دست آوردن نتایج مطلوب‌تر مولد شنت و سری استفاده می‌شود.<br /> در یک مولد با تحریک مستقل با افزایش جریان تحریک ولتاژ خروجی افزایش می‌یابد ولی قبل از افزایش ولتاژ در مدار تحریک مولد ولتاژ کمی وجود دارد که ناشی از پسماند مغناطیسی می‌باشد.<br /> اگر جریان تحریک از یک مقدار صفر شروع و افزایش می‌دهیم تا مقدار ماکزیمم و بعد آن را پائین بیاوریم تا صفر و بعد به سمت منفی برویم و دوباره از مینیمم تا صفر برمی‌گردیم. منحنی به‌دست آمده به منحنی هیسترزیس معروف است.<br /> الکتروموتوری برحسب جریان مغناطیسی کننده می باشد.

فایل(های) الحاقی

گزارش کار آزمایشگاه ماشین ۱ azmashin1.pdf 1,055 KB application/pdf