آزمایش ۱:<br /> بررسی خطای ماندگار در سیستم‌های درجه دوم<br /> هدف از این آزمایش به‌دست آوردن خطای ماندگار سیستم به ورودی‌های مختلف و کنترل آن می‌باشد.<br /> در این آزمایش سیستم‌های کنترلی مختلفی را با ورودی‌های مختلف بررسی می‌کنیم و خطای ماندگار خروجی را به‌دست آوردیم.

فایل(های) الحاقی

آزمایشگاه کنترل خطی az contorol.pdf 764 KB application/pdf