”کعبه“ نخستین خانه‌ای است که به امر خداوند برای هدایت مردم بنا شده است. کعبه خانه‌ٔ مقدسی است که به دست توانای رسولان الهی ابراهیم و اسماعیل (علیهما‌السلام) بنا گردیده. کعبه همان خانهٔ مقدسی است که خدای جهان، ابراهیم و اسماعیل (علیهما‌السلام) را به تطهیر از مشرکان مأمور نمود.”حج“ یکی از ارکان اساسی ایلام است و روح و جوهرهٔ بنیادین آن شناخت و معرفت خداوند است. هدف از حج این است که هر یک از بندگان خدا، در صورت داشتن استطاعت یک بار در طول زندگی به انجام آن توفیق یابند و با اعمال و مناسک و شعایر گوناگون، عبودیت و بندگی خود را به اثبات رسانند و بکوشند تا ظاهر و باطن خود را با صبغهٔ ابراهیم (علیه‌السلام) آراسته و با آئین حنیف وی پیوند دهند... .

فایل(های) الحاقی

مناسک حج manasek-haj.pdf 1,350 KB application/pdf