روحانیت و نهضت نفت

در همه مراحلی که ملی شدن صنعت نفت طی کرده است، آیت الله کاشانی نقش محوری و رهبری داشته است. وی با فشارهای سیاسی‌ای که با پشتوانه قوی مردمی خود داشت، موجب می‌شد تا اولاً سایر طرفداران ملی شدن صنعت نفت از مصدق و یارانش گرفته، تا مردم عادی از ادامه راه بازنمانند و استقامت ورزند و هم مخالفان ملی شدن صنعت نفت، چه رجال سیاسی داخلی و چه سفارت‌های بیگانه عنان نهضت را به دست خود بپیچانند و جهت دهند. <br /> نوشتار حاضر نگاهی دارد به چگونگی عملکرد روحانیت به جلوداری آیت الله کاشانی در نهضت ملی شدن صنعت نفت. فهرست مطالب کتاب به شرح زیر است:<br /> - اقدامات آیت الله کاشانی برای ملی شدن صنعت نفت،<br /> - اقدامات سایر علما برای ملی شدن صنعت نفت، <br /> - اقدامات آیت الله کاشانی پس از ملی شدن صنعت نفت، <br /> - آسیب‌شناسی نهضت ملی شدن صنعت نفت،<br /> - نهضت ملی شدن صنعت نفت در ترازوی تحلیل.

فایل(های) الحاقی

روحانیت و نهضت نفت rohaniat va nehzate naft.exe 542 KB application/octet-stream