معرفت شناسی افلاطون

معرفت شناسی همواره یکی از مهمترین مباحث فلسفی به شمار رفته است. توجه فیلسوفان از آغاز تدوین فلسفه تاکنون به معرفت شناسی متفاوت بوده است، در این میان افلاطون یکی از برجسته‌ترین شخصیت‌هایی است که معرفت‌شناسی دغدغه اصلی و اساسی او بوده است. و اندیشه های بدیع و ژرفی را از طریق روش دیالکتیک پیرامون چیستی معرفت و ویژگی‌ها و واقع‌نمایی آن ارائه نموده. اما با توجه به این که افلاطون مباحث گوناگونی را در معرفت‌شناسی مطرح نموده ابتدا باید عناصر و سازه‌های مختلف تفکر افلاطونی را در هر یک از مباحث فلسفی به دست آورد و سپس، با ترکیب آنها ساختمان فکری او را در آن خصوص نشان داد. براساس این روش، سازه‌های معرفت‌شناسی افلاطون به ترتیب عبارتند از: <br /> - ادراک حسی و نقد آن،<br /> - عقیده و پندار،<br /> - ریاضیات<br /> - شناخت ایده ها و نیز آثار آنها و بیان روابط آنها با یکدیگر و با اشیاء محسوس،<br /> - یادآوری،<br /> - دیالکتیک،<br /> در این نوشتار پیوند منطقی بین این مراحل در گذر از هر مرحله به مرحله بعدی آشکار گردیده است.

فایل(های) الحاقی

معرفت شناسی افلاطون marefat shenasi aflatoon.exe 489 KB application/octet-stream