از زنون کبیر، شیخ یونانی و شاگرد ارسطو رسائلی دیده‌ام که نصارا بر برخی از آنها شروحی نوشته، برخی را گذاشته و بر بعضی مطالبی افزوده‌اند. من بر اصول این آثار شروحی نوشته‌ام چنانکه یک شارح باید بنویسد. و نخستین آنها، این رساله زنون الکبیر یونان است. یونان گفته است: فصل اول در اثبات وجود مبدا اول است، دوم در سخن از صفات او است، فصل سوم در باب رابطه او است با اشیاء، در فصل چهارم سخن از نبوت است، فصل پنجم در شرع است و فصل ششم در معاد.

فایل(های) الحاقی

Zenon.pdf 78 KB application/pdf