سپاس خدا را که اول است پیش از همهٔ اول‌ها و آخر است پس از همهٔ آخرها، قادر بر همهٔ کار به ذات، و خالق خلق بی‌نمونه و الگو، فرد واحد بی‌عدد، باقی از پس همگان، بی‌نهایت و مدت. کبریا و عظمت و جلوه و عزت و سطان و قدرت خاص اوست: قدرت و وحدانیت وی بی‌شریک است و تدبیر او بی‌دستیار و پشتیبان. یگانهٔ بی‌فرزند و یار و همتاست، در وهم نگنجد و در جا مقام نگیرد و به دیده نیاید. نعمت‌های وی را سپاس می‌دارم و داده‌های او را شکر می‌گزارم، که ستایش خاص اوست و از شکر وی امید فزونی دارم و به گفته و کردار، تقرب و رضای او می‌جویم. توحید و ایمان و تقدیس خاص اوست. شهادت می‌ٔهم که خدای یگانه بی‌شریک است و محمد بندهٔ شایشته و فرستادهٔ امین اوست که رسایت خویش خاص وی کرد و او را به وحی برانگیخت که خلق را به پرستش خدا دعوت کند که او نیز فرمان برد و بکوشید و نصحیت‌گر امت خویش شد و خدا را پرستید تا به یقین خدای رسید. در بلاغ کوتهی نکرد و در کوشش سستی نیاورد و بهترین و پاک‌ترین صلوات و سلام خدای بر او باد.

فایل(های) الحاقی

تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_01.pdf 4,285 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_02.pdf 5,191 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_03.pdf 5,053 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_04.pdf 5,330 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_05.pdf 6,359 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_06.pdf 6,417 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_07.pdf 8,246 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_08.pdf 7,746 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_09.pdf 6,718 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_10.pdf 6,993 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_11.pdf 7,270 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_12.pdf 7,154 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_13.pdf 6,738 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_14.pdf 7,329 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_15.pdf 7,231 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_16.pdf 2,868 KB application/pdf
تاریخ طبری یا ”تاریخ الرسل و الملوک“ Tarikh_tabari_17.pdf 1,821 KB application/pdf