مناجات‌های خواجه عبدالله به سبب شور، عمق و حال که در آنها وجود دارد از دیرباز حتی در زمان حیات او دل‌های خاص و عام را صید کرده است. این مناجات‌ها که در حقیقت بیان آزادانهٔ فکری دریافت‌های پیر هرات و به سخن دیگر راز و نیاز بنده‌ایست که جانش از شور و شوق و عشق لبریز است با خدای خودش و از آن حالائیست که به گفتهٔ پیر هرات در آن میان بنده و الله، چیزی و کسی نمی‌گنجد، بنابر اطلاعاتی که در طبقات الصوفیه، مقامات خواجه عبدالله انصاری و نفحات الانس آمده است، پدر او ابومنصور محمد انصاری مردی صادق، متقی، قرا و با ورع بود. از احوال پدر ابومنصور محمد یعنی ابی‌معاد علی‌بن‌محمد و پدر او محمدبن‌احمد و پدران آنها اطلاعی در دست نداریم، جز اینکه می‌دانیم ابومنصور مت‌انصاری در زمان عثمان‌بن‌عفان با احنف‌بن‌قیس به هرات آمده است و در آنجا ساکن شده است و ابو منصور مت از فرزندان ابو ایوب انصاری است که پیامبر اکرم به‌هنگام مهاجرت به مدینه در خانهٔ او فرود آمد و ابو ایوب خود از شمار اصحاب صفه بود.

فایل(های) الحاقی

مناجات‌نامه خواجه عبدالله انصاری monajat nameh.pdf 735 KB application/pdf