به نام خداوند جان و خرد<br /> کزین برتر اندیشه برنگذرد<br /> خداوند نام و خداوند جای<br /> خداوند روزی‌ده رهنمای<br /> خداوند کیوان و گردان سپهر<br /> فروزنده ماه و ناهید و مهر<br /> ز نام و نشان و گمان برترست<br /> نگارندهٔ بر شده پیکرست

فایل(های) الحاقی

شاهنامه فردوسی shahnameh.pdf 8,905 KB application/pdf