آژانس مستمری‌های جنگی گرداننده طرح‌های مختلف مستمری جنگی است ما این جزوه را با این هدف تهیه کرده‌ایم که یک راهنمائی کلی ارائه دهیم ولی جزوه حاضر متن قانون مربوطه را به‌طور کامل بیان نمی‌کند.<br /> ما در مورد درخواست‌هائی که در زمینه تأمین اجتماعی ارائه می‌شوند به نمایندگی از وزیر کشور اقدام می‌کنیم ما با استخدام کادر مدیریتی و پزشکی لازم بخشی از فرآیند تصمیم‌گیری بر روی درخواست‌ها را به‌عهده داریم. ما در هر مورد با توجه به واقعیات خاص آن تصمیم می‌گیریم.<br /> طرح‌های مجزای مستمری جنگی برای افراد زیر بدین شرح می‌باشند:<br /> ـ افرادی که در حین خدمت در نیروهای مسلح پادشاهی، شامل هنگ مدافع اولستر (Ulster) که اکنون نام آن هنگ سلطنتی ایرلند است، گارد ملی و خدمات پرستاری و کمک‌رسانی (بهداری و پشتیبانی) مجروح یا معلول شده‌اند.<br /> ـ داوطلبان دفاع از کشور (دفاع داخلی) (CDV) که در حین خدمت به‌عنوان یک CDV یا شهروندانی که در نتیجه اقدام دشمنان کشور در جریان جنگ بین سال‌های ۱۹۴۵ ـ ۱۹۳۹ دچار معلولیت گردیده‌اند.<br /> ـ دریانوردان تجاری، اعضاء ناوگان خدمات پشتیبانی یا گارد ساحلی که به‌واسطه مجروحیت یا ابتلا به امراض ناشی از شرایط در طی جنگ یا به‌دلیل شرایط اسارت جنگی معلول گردیده‌اند.<br /> ـ اعضاء نیروهای لهستان مشغول به خدمت بوده و در طی این خدمت مجروح یا معلول گردیده‌اند.

فایل(های) الحاقی

گزارشی از اولین همایش سنگربانان صبور gozareshi az avalin hamayesh sangarbanan.pdf 881 KB application/pdf