شراب و عیش نهان چیست کار بی‌بنیاد<br /> زدیم بر صف رندان و هر چه باداباد<br /> گره ز دل بگشا و از سپهر یاد مکن<br /> که فکر هیچ مهندس چنین گره نگشاد<br /> <br /> Wine and hidden pleasure, what are they? Baseless work.<br /> !On the ranks of profligated we dashed. What is fit to be-be<br /> :Unloose the heart's kont; and think not of the sky<br /> .For such a kont, the thought of no geometrician hath loosed

فایل(های) الحاقی

غزلیات خواجه حافظ شیرازی divane hafez ba tarjomeh english - 1.pdf 1,073 KB application/pdf
غزلیات خواجه حافظ شیرازی divane hafez ba tarjomeh english - 2.pdf 1,074 KB application/pdf