شیخ اشراق به جماعت صوفیان و از همه بیشتر، به بایزید بسطامی و حسین منصور حلاج ارادت قلبی داشت، اما به نظر او توفیق کشف بدون طی مراتب مقدماتی به سالک دست نمی‌داد یا دست کم استمراری نداشت و در نتیجه رد مطلق حکمت بحثی را از جانب صوفیان در دست نمی‌دانست. از حکیمان معاصرش هم که به پی‌روی از پیشکسوتان حکمت مشا در شرح و بسط فلسفه‌ای ارسطو می‌کوشیدند و خروارخروار کتاب در این باب می‌نوشتند تا ... .

فایل(های) الحاقی

قصه‌های شیخ اشراق ghessehaie_scheikhe_eschragh.pdf 3,713 KB application/pdf