حرکت‌های بزرگ تاریخی بیش از هر چیز مدیون شخصیت‌های برجسته‌ای است که با نفوذ خود بر افکار و اندیشه‌های ملت‌ها تحولات عمیقی را در جامعه بشری ایجاد کرده‌اند. آنان همچون انبیای عظام و اولیای الهی علاوه بر پایه‌گذاری تحولات و نهضت‌های فرهنگی شخصاً برای تغییر وضع موجود و جایگزینی نظام مطلوب وارد میدان شده و ماندگارترین تحولات اجتماعی را آفریده‌اند. پدیده انقلاب اسلامی و نهضت امام خمینی نیز از همین منظر قابل شناسایی است، چه این انقلاب با رهبری منحصر به فرد خود توانست مبداء تحولات بنیادین در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ملت ایران و سر آغاز بسیاری از جنبشها و حرکت‌های تحول‌زا در جوامع اسلامی شود.<br /> مجموعه حاضر با نگاهی جدید به نظریه های انقلاب که با بسیاری از نظریات اندیشمندان علوم اجتماعی و سیاسی جهان تفاوت دارد، به بررسی ویژگی‌های نگرش امام در خصوص انقلاب و تغییر و تحول اجتماعی پرداخته است تا از این رهگذر چراغی فرا روی دانش پژوهان اندیشه های جامعه شناحتی آن حضرت قرار دهد.<br /> از آنجا که تحول اجتماعی مجموعه‌ای از تغییرها در عملکردهای یک جامعه محسوب می‌شود - که جز از منظری رفیع قابل مشاهده نیست - دگرگونی جوامع به‌طور عمده با مفهوم تغییر اجتماعی ، که لزوماً یک پدیده جمعی است ، مورد بررسی قرار می‌گیرد. تغییر اجتماعی ، شرایط و شکل زندگی یا زمینه فکری و روحی بخش وسیعی از یک جامعه را دگرگون سازد؛ به‌طوری‌که می توان بین چند مقطع زمانی، مجموعه تغییرات یا نتایج آنها را مشخص نمود.

فایل(های) الحاقی

تحولات اجتماعی انقلاب از دیدگاه امام (ره) tahavolate ejtemai.zip 169 KB application/x-zip-compressed